Obec Staré Hory
Stavebný úrad : Životné prostredie : Dane a poplatky

Ohlásenie reklamnej stavby - drobná stavba ... stiahnuť

Žiadosť o stavebné povolenie ... stiahnuť

Prehlásenie o zabezpečení odborného vedenia uskutočňovania stavby ... stiahnuť

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia ... stiahnuť

Ohlásenie drobnej stavby ... stiahnuť

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác ... stiahnuť

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby ... stiahnuť

Žiadosť o zmenu alebo zrušenie súpisného čísla ... stiahnuť
Žiadosť o určenie súpisného čísla stavby pred 1976... stiahnuť
Čestné vyhlásenie k prideleniu súpisného čísla ... stiahnuť
Žiadosť o určenie súpisného čísla ... stiahnuť